„TESCO – HELLMANNS“

Štatút a pravidla súťaže
„TESCO – HELLMANNS“
TESCO HELLMANN‘S – Slovenská republika

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „TESCO HELLMANN‘S“ pre Slovenskú republiku (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu Objednávateľa a Usporiadateľa.
1) Usporiadateľom akcie v Slovenskej republike je ENIVA s. r. o., Trojdílná 419/3, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika, IČ: 26105497, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským osudom v Prahe, oddiel C, vložka 118124 (ďalej len „Usporiadateľ“).
Technický servis SMS súťaže zaisťuje: Materna Communications, a.s., IČ: 25949098, Vinohradská 2396/184, Praha 3, 130 52, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským osudom v Prahe, oddiel B, vložka 12229. Infolinka: + 420 234 493 131 (Po – Pá od 8 do 17 hod. nebo mail support@maternacz.com) (ďalej len „servisná spoločnosť“).
2) Objednávateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 667 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5998/B (ďalej len „Objednávateľ“).
Všeobecné pravidlá:
3) Súťaž prebieha v období od 7. 6. 2017 (00:00:00) do 11. 7. 2017 (23:59:59) ( ďalej len „doba konania súťaže“) v sieti predajní TESCO STORES SR, a.s. na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). V miestach, kde bude súťaž prebiehať, budú vystavené propagačné materiály komunikujúce súťaž.
4) Súťaž sa vzťahuje len na výrobky Objednávateľa uvádzané na trh pod obchodnou značkou Hellmann’s  (mimo balenia 50 a 100 ml) (ďalej len „ súťažné výrobky „).
5) Účasť v súťaži je podmienená jednorazovým nákupom akýchkoľvek troch súťažných výrobkov v sieti predajní TESCO STORES SR, a.s. v dobe konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup“). Účastník súťaže si POKLADNIČNÝ DOKLAD ZA DANÝ SÚŤAŽNÝ NÁKUP STAROSTLIVO USCHOVÁ za účelom odoslania súťažnej správy, PREUKÁZANIA USKUTOČNENÉHO SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU A VYDANIA VÝHRY; ak sa zúčastní súťaže opakovane, uschová si všetky pokladničné doklady, na ktorých základe sa súťaže zúčastnil.
6) ÚČASTNÍK SÚŤAŽE SA MÔŽE SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ OPAKOVANE, VŽDY S USKUTOČNENÍM NOVÉHO SÚŤAŽNÉHO NÁKUPU. Z jedného telefónneho čísla môže byť odoslaný ľubovoľný počet súťažných správ, avšak každá identická správa tj. rovnaký dátum nákupu a z rovnakého čísla bude systémom evidovaná iba 1x, a to pri prvom doručení, keď je taktiež pridelené platné poradie. Zároveň nie je možné na základe 1 identického pokladničného dokladu posielať správy z viacerých telefónnych čísel, tj. pokladničný doklad je možné vždy použiť iba pre zaslanie 1 súťažnej správy.

Mechanika súťaže
7) Usporiadateľ vložil do súťaže tieto výhry:

· 5x iPhone 6S 32 GB
· 25x piknikový kôš

Súťaž je na účely vyhodnotenia rozdelená:
do jednotlivých súťažných týždňov:
streda, štvrtok, piatok, pondelok, utorok (vždy 00:00:00 - 23:59:59)
1. týždeň - 7. - 9. 6., 12. - 13. 6., žrebovanie 14. 6.
2. týždeň - 14. - 16. 6., 19. - 20. 6., žrebovanie 21. 6.
3. týždeň - 21. - 23. 6., 26. - 27. 6., žrebovanie 28. 6.
4. týždeň - 28. - 30. 6., 3. - 4. 7., žrebovanie 5. 7.
5. týždeň - 5. - 7. 7., 10. - 11. 7., žrebovanie 12. 7.
a
do jednotlivých súťažných víkendov:
sobota, nedeľa (vždy 00:00:00 - 23:59:59)
1. víkend - 10. - 11. 6., žrebovanie 14. 6.
2. víkend - 17. - 18. 6., žrebovanie 21. 6.
3. víkend - 24. - 25. 6., žrebovanie 28. 6.
4. víkend - 1. - 2. 7., žrebovanie 5. 7.
5. víkend - 8. - 9. 7., žrebovanie 12. 7.

Vyhrávajú vyžrebovaní účastníci súťaže, ktorých platná súťažná SMS správa bude doručená na skrátene číslo 6662 v správnom tvare alebo cez web formulár na www.eniva.cz/hellmanns-sk v priebehu doby konania súťaže. Výhercovia budú vyžrebovaní v uvedenom termíne alebo najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže a to náhodným elektronickým žrebovaním spomedzi všetkých obdŕžaných platných správ. Vyžrebovaných bude za každý týždeň 5 výhercov piknikového koša, za každý víkend 1 výherca iPhone 6S 32 GB a 5 náhradníkov pod dohľadom notára.

Do súťaže budú zaradené iba súťažné správy doručené v priebehu doby konania súťaže v dobe od 7. 6. 2017 (00:00:00) do 11. 7. 2017 (23:59:59).
Účastník sa zapojí do súťaže tým, že za dodržania vyššie uvedených podmienok, doručí súťažnú správu v tvare: 
HELLMANNS medzera DÁTUM NÁKUPU(DDMM) medzera ČAS NÁKUPU(HHMM) na číslo 6662
Príklad: „HELLMANNS 0706 0801“
Cena spätnej SMS je 0,1 EUR vrátane DPH.
Úplné pravidlá na www.eniva.cz/hellmanns-sk
O výhre je výherca oboznámený Usporiadateľom prostredníctvom správy na telefónne číslo, z ktorého sa súťažiaci zapojil do súťaže.
Súťažné správy je možné odosielať iba cez web formulár na www.eniva.cz/hellmanns-sk alebo cez SMS z mobilných telefónov registrovaných u mobilných operátorov v SR (Orange, Slovak Telekom, O2, SWAN Mobile). SMS správy odoslané z neznámych (skrytých) čísel, z internetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý vylučuje identifikáciu telefónneho čísla odosielateľa, nebudú do súťaže zaradené.
Účastník, ktorý odoslal súťažnú SMS správu v správnom tvare po dobu konania súťaže, dostáva spätnú SMS správu, ktorá ho informuje o zaradení do súťaže, a nutnosti uschovať pokladničný doklad, ktorý dokazuje súťažný nákup.
V prípade, ak účastník odošle súťažnú SMS správu v správnom tvare, ešte pred začatím konania súťaže, alebo po dobe skončenia súťaže, dostáva spätnú SMS správu, že súťaž začína až 7. 6. 2017, alebo v opačnom prípade, že súťaž bola ukončená.
Dátum a čas súťažného nákupu uvedené v súťažnej správe musia byť v súlade s dátumom a časom súťažného nákupu uvedeného na pokladničnom doklade.
Účastník súťaže je povinný pre preukázanie prípadného oprávneného nároku na výhru predložiť kópiu pokladničného dokladu zo súťažného nákupu / ak sa zúčastnil súťaže opakovane, potom kópie všetkých pokladničných dokladov, na ktorých základe sa súťaže zúčastnil. Pokiaľ účastník súťaže nepredloží doklad/doklady o uskutočnení súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže vyradený a na jeho miesto nastupuje náhradník, ktorý bude vyžrebovaný náhodným elektronickým žrebovaním.
Výhercom bude výhra zaslaná na adresu, ktorú výherca poskytne Usporiadateľovi, potom, čo Usporiadateľ obdrží kópie pokladničného dokladu (v prípade opakovanej účasti pokladničných dokladov) preukazujúce súťažný nákup. Výherca doručí kópiu pokladničného dokladu/pokladničných dokladov a svojich osobných údajov potrebných na odovzdanie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na email adresu info@eniva.cz, najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre. Po uplynutí tohto dátumu nárok na vydanie výhry zaniká. V prípade pochybností je výherca povinný na výzvu Usporiadateľa zaslať originál predmetného pokladničného dokladu.
V prípade opakovanej účasti výhercu v súťaži bude výhra výhercovi odovzdaná iba v prípade doloženia všetkých pokladničných dokladov preukazujúcich uskutočnenie súťažného nákupu.
Výhry budú odoslané kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom najneskôr do 20 pracovných dní po skončení súťaže.
Meno a priezvisko výhercov budú uverejnené na webovej stránke www.eniva.cz/hellmanns-sk.
Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo konajú v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá.
Všeobecné ustanovenia:
8) Účastníkom súťaže sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky; súťaž je určená pre konečných spotrebiteľov, súťaže sa nemôžu zúčastniť podnikatelia a právnické osoby. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o., zamestnanci Usporiadateľa, servisnej spoločnosti, a zamestnanci spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., a osoby im blízke a zamestnanci ostatných spolupracujúcich spoločností. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná. Rovnako sa výhra neodovzdá v prípade, že bude mať Usporiadateľ či Objednávateľ oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry.
9) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
10) Účastník berie na vedomie a súhlasí so spracovaním všetkých ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov – meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), a telefónne číslo (ďalej len „údaje“) prevádzkovateľom – spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., Karadžičova 10 ,821 08 Bratislava, IČO: 31667228 na účely vyhodnotenia súťaže a doručenia výhier ako aj so zasielaním obchodných oznámení v rámci súťaže prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 62  zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa – spoločnosť ENIVA, s.r.o., Trojdílná 419/3, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika IČ: 26105497. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Po skončení súťaže budú osobné údaje zlikvidované. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, atď. Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení môže súťažiaci prejaviť zadarmo zaslaním správy na e-mail: infolinka@unilever.com.
11) Výhry sú nepredajné a sú určené iba pre reklamné účely v rozsahu tohto štatútu. Výhry nie je možné ani alternatívne vyplatiť v hotovosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výher. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nebude doručovať výhry na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené, stratené či poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, tj. napr. nebudú zastihnutí alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo Objednávateľ akcie použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.
12) Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi; v prípade zasielania výhry okamihom odovzdania k preprave. Usporiadateľ ani Objednávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiacimi s využitím výhier. Daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry budú vysporiadané v súlade so zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov. Za daňové vysporiadanie výhier je zodpovedný výherca.
13) Usporiadateľ si vyhradzuje právo po dohode s Objednávateľom s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň po dohode s Objednávateľom oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži a výhier súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa pravidiel tejto súťaže, stráca súťažiaci nárok na výhru.
14) Úplné pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.eniva.cz/hellmanns-sk a www.hellmanns.sk
15) Tento štatút je vyhotovený v 2 exemplároch, pričom Usporiadateľ súťaže a Objednávateľ súťaže obdržia po jednom z nich.

TOP