Delikátna výzva

Statut a pravidla soutěže

„Delikátní výzva“

Smyslem tohoto statutu a pravidel soutěže je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Delikátní výzva (dále jen „soutěž“). Tento statut a pravidla soutěže jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

 

1)     Pořadatelem soutěže je společnost Botticelli, spol. s r.o., Ke Krčské stráni 1/612, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, značka 32783 (dále jen „pořadatel“).

 

Objednatelem soutěže je v České republice společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen „objednatel“).

 

Objednatelem soutěže je ve Slovenské republice společnost Unilever Slovensko, spol. s r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 31667228, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 5998/B (dále jen „objednatel“).

 

 

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele.

 

Pravidla obecná:

 

2)    Soutěž probíhá v době od 7.11. 2016 do 7.12. 2016 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

 

3)    Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručení na území České republiky a Slovenské republiky, která je autorem vlastního blogu/webové stránky a do soutěže zašle odkaz na zveřejněný recept na vlastním blogu nebo jiné publikační platformě (např. facebooková nebo instagramová stránka). Součástí receptu musí být ingredience Hellmann´s Tatarská omáčka Delikátní a ingredience losos.

 

4)    Soutěžní příspěvek musí obsahovat fotografii hotového pokrmu s fotografií Hellmann´s Tatarské omáčky DelikátníHellmann´s Tatarská omáčka Delikátní se musí objevit i v ingrediencích. V textu příspěvku musí být uveden #delikatnivyzva. Hodnoceno bude faktické splnění podmínek, vizuální i obsahová stránka receptu, jeho kvalita a celkové zpracování příspěvku. Soutěžní příspěvek může obsahovat logo nebo odkaz na stránku blogera.

 

5)    V souladu s těmito pravidly a v případě výhry uvede soutěžící současně pravdivě jméno, příjmení, doručovací adresu a emailovou adresu (dále jen „soutěžící“), kterou zašle za pomoci facebookové zprávy, nebo na e-mail soutez.delikatni@botticelli.cz. Pokud soutěžící uvede nepravdivé informace, pořadatel má právo soutěžícího ze soutěže vyloučit.

 

6)    Soutěžící musí být autorem všech materiálů v soutěžním příspěvku. Námětem fotografie je využití Hellmann´s Tatarské omáčky Delikátní, v kombinaci s lososem v jakékoliv podobě.

 

 

7)    Pořadatel má právo kdykoliv vyřadit ze soutěže fotografie s neetickým obsahem (pornografie, násilí, vulgarita, rasová nesnášenlivost atd.), porušující práva třetích osob (zachycení třetích osob bez jejich výslovného písemného souhlasu, použití ochranných známek třetích osob, porušení autorských práv třetích osob, atd.) nebo které mohou být v rozporu s právními předpisy nebo mohou ohrožovat dobré jméno pořadatele nebo objednatele soutěže; soutěžící, který zašle takovou fotografii, bude ze soutěže vyřazen. O vyřazení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

 

8)    Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním příspěvku na adresu soutez.delikatni@botticelli.cz, nebo pomocí facebookové zprávy stránce https://www.facebook.com/receptyhellmanns/?fref=ts

 

Mechanika soutěže:

 

 

Tématem soutěže je využití Hellmann´s Tatarské omáčky Delikátní v kombinaci s lososem v jakékoliv podobě.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit kterýkoli ze soutěžních příspěvků, který vyhodnotí jako duplikát. Příspěvky, které budou posouzeny jako stejné, budou ze soutěže vyřazeny.

 

Tým Hellmann’s vybere jednoho výherce nejpozději do 14.12.2016. Výběr proběhne podle zadaných kritérii, s ohledem na dodržení námětu. V případě shody množství soutěžních příspěvků bude Pořadatel hodnotit kvalitu a kreativitu příspěvku. Oznámení o výhře bude provedeno dne 15. 12. 2016 prostřednictvím facebookového nebo instagramového postu, ve kterém vyzve soutěžící k zaslání poštovní adresy prostřednictvím facebookové nebo e-mailové zprávy. Výherci budou zároveň organizátorem soutěže kontaktováni dostupnými informačními kanály.

 

Výhry jsou pro všechny soutěžící z České a Slovenské republiky:

 

 

1x tyčový mixér Braun MultiQuick 9087X v hodnotě 4.990 Kč*/179.90 Eur* 
  
1x tyčový mixér Braun MultiQuick 9045X v hodnotě 3.990 Kč*/149.90 Eur* 
  
1x balíček Hellmann´s produktů pro vytváření dalších zajímavých receptů v hodnotě 500 Kč*/18 Eur* 
  

*nezávislá doporučená spotřebitelská cena

 

 

9)    Autorská práva

9.1. Česká republika:

 

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím soutěžního příspěvku pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy příspěvku přicházejí dle § 12 a násl. autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) v úvahu, zejména pak má právo rozmnožování fotografie, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny příspěvku, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny příspěvku, právo na sdělování fotografie veřejnosti (v tištěné, elektronické nebo jiné podobě), a to bez omezení množství, území a času, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele soutěže, s tím že objednatel je oprávněn tato práva kdykoliv převést na třetí osoby bez souhlasu soutěžícího.

 

Poskytnutím fotografií do soutěže soutěžící potvrzuje, že tyto jsou jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím příspěvku do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím příspěvku do soutěže jsou porušena práva třetích osob, pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám.

 

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje dále svůj souhlas, s tím že:

-      pořadatel je oprávněn příspěvek použít jak sám, tak prostřednictvím osoby, která jedná na základě jeho příkazu nebo pokynu;

-      pořadatel je oprávněn podle své úvahy právo na užití příspěvku využít nebo nevyužít, a to jak zcela, tak zčásti. Soutěžící proto uznává, že nevyužitím nebo nedostatečným využitím nemůže dojít k značně nepříznivému ovlivnění jeho zájmu jakožto autora;

-      pořadatel je oprávněn příspěvek upravit, použít příspěvek v celku nebo jen části, samostatně nebo ve spojení s dalšími příspěvky, fotografiemi, videozáznamem, výtvarnými díly, texty nebo jinými prvky.

 

9.2 Slovenská republika:

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s bezplatným použitím súťažnej fotografie Objednávateľom a/alebo Usporiadateľom súťaže, a to všetkými spôsobmi, ktoré podľa povahy fotografie prichádzajú do úvahy podľa § 19 zák. č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, najmä má právo rozmnožovať fotografiu, právo na rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny fotografie, právo na vystavovanie originálu alebo rozmnoženiny fotografie, právo na uvedenie fotografie na verejnosti (v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe), a to bez obmedzenia množstvom, územím alebo časom, v súvislosti so súťažou alebo na iné marketingové účely Objednávateľa a/alebo Usporiadateľa súťaže, s tým, že Objednávateľ je oprávnený vykonaním vyššie uvedeného kedykoľvek poveriť tretie osoby bez súhlasu súťažiaceho.

 

Poskytnutím fotografií do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že tieto sú jeho vlastným dielom, a zodpovedá za to, že poskytnutím fotografií do súťaže nie sú porušené autorské práva alebo iné práva tretích osôb či všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade nepravdivosti uvedeného potvrdenia alebo v prípade, že poskytnutím fotografii do súťaže sú porušené práva tretích osôb, je Objednávateľ a/alebo Usporiadateľ oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a v prípade, že už bola odovzdaná výhra, žiadať jej vrátenie; tým nie je dotknutá zodpovednosť súťažiaceho na náhradu škody voči Usporiadateľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje ďalej svoj súhlas s tým, že

-   Usporiadateľ je oprávnený fotografiu použiť ako sám, tak prostredníctvom osoby, ktorá koná na základe jeho príkazu alebo pokynu,

-   Usporiadateľ je oprávnený podľa svojej úvahy súhlas s použitím fotografie využiť alebo nevyužiť, a to tak vcelku, ako aj sčasti. Súťažiaci preto uznáva, že nevyužitím alebo nedostatočným využitím nemôže dôjsť k značne nepriaznivému ovplyvneniu jeho záujmu ako autora;

-   Usporiadateľ je oprávnený fotografiu upraviť, použiť fotografiu vcelku alebo len časť, samostatne alebo v spojení s ďalšími fotografiami, videozáznamom, výtvarnými dielami, textami alebo inými prvkami.

 

Všeobecná ustanovení:

10)           Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky i Slovenské republiky; soutěž je určena pro blogery s vlastní webovou stránkou/blogem, soutěže se mohou účastnit jak fyzické osoby nepodnikatelé, tak fyzické osoby podnikatelé. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a objednatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

 

11)Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

12)           Ochrana osobních údajů

 

Česká republika:

Soutěžící odesláním fotografie do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem: Praha 8, Rohanské nábřeží 670/17, PSČ 186 00, IČ: 18627781, jako správci, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher, jakož i zasílání obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Soutěžící bere na vědomí, že objednatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost Botticelli,spol. s r.o., se sídlem Ke Krčské stráni 612/1, 140 00 Praha 4, IČO:62577352, vedené u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 32783 jakožto zpracovatele.

 

Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním zprávy na e-mail: infolinka@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.

 

Slovenská republika:

Účastník berie na vedomie a súhlasí so spracovaním všetkých ním v rámci tejto súťaže poskytnutých osobných údajov – meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa (ďalej len „údaje“) pre účely vyhodnotenia súťaže a doručenia výhier prevádzkovateľom - spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovensko, lČO: 31667228, ako aj so zasielaním obchodných oznámení v rámci súťaže prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 62  zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Po skončení súťaže budú osobné údaje zlikvidované. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, atď. Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení môže súťažiaci prejaviť zdarma zaslaním správy na e-mail: infolinka@unilever.com. V predmete správy musí súťažiaci uviesť slovo NEZASIELAŤ. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť Botticelli,spol. s r.o., so sídlom Ke Krčské stráni 612/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO:62577352, vedené u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 32783, ako sprostredkovateľa.

 

13)            Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

 

14)           Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher.

 

15)Tato soutěž se ve smyslu zákona o daních z příjmů považuje za reklamní soutěž. Daňové povinnosti vyplývající z výhry v této soutěži plynoucí fyzickým osobám – nepodnikatelům budou vypořádány Pořadatelem soutěže. V případě, že výhercem bude fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, daňové povinnosti vyplývající z výhry si vypořádá sám na vlastní zodpovědnost.

 

16)           Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

 

17)Pořadatel prohlašuje, že společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této soutěže. Pořadatel prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

 

18)           Úplná pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na https://www.facebook.com/receptyhellmanns/notes

 

 

V Praze dne: 1. 11. 2016

 

 

TOP